Opdrachtgevers

Praktische informatie

Blank
Certificering en garanties
Welke zekerheden en garanties biedt NL People?

NL People biedt de volgende zekerheden en garanties:

ABU lidmaatschap

Bedrijven die lid zijn van de ABU voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Denk bijvoorbeeld aan het naleven van CAO’s, wet- en regelgeving, het werken volgens de laatste arboregels en het correct afdragen van belasting en sociale premies. Voor opdrachtgevers essentiële zaken om zich te verzekeren van kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid.

NEN4400-1 certificering

De norm NEN 4400-1 is een Nederlandse norm die van toepassing is op bedrijven die personeel ter beschikking stellen aan andere ondernemingen. Ook op onderaannemers op de bouw is de NEN 4400-1 norm van toepassing.

Deze norm bevat eisen die waaraan de eerder genoemde bedrijven zich moeten houden zoals de tijdige aangifte en de afdracht van omzetbelasting en de loonheffingen. Ook dienen de werknemersdossiers volgens de normen te worden geadministreerd. Daarbij dient ook rekening gehouden te worden met de voorschriften en wetten met betrekking tot de persoonsgegevens en privacy.

SNA

De SNA (Stichting Normering Arbeid) houdt bij welke ondernemingen aan de NEN 4400 norm voldoen. Deze norm is ontwikkeld voor Nederlandse (NEN 4400-1) en buitenlandse ondernemingen (NEN 4400-2) die op de Nederlandse markt arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen.

Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen zij het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid, die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Sinds januari 2010 geldt dat inleners die personeel inlenen van een gecertificeerd uitzendbureau worden gevrijwaard van aansprakelijkheden ten aanzien van het wettelijk minimumloon en de minimum vakantiebijslag. Daarnaast geldt per 1 juli 2012 de vrijwaring inzake de inleners-aansprakelijkheid. Dit betekent dat opdrachtgevers die werken met een bedrijf met het SNA-keurmerk gevrijwaard kunnen worden van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting.

WKA verklaring

Wij verzorgen voor u de betaling van loonbelasting en de afdracht van sociale verzekeringspremies. Om aan te tonen dat wij deze betalingen ook daadwerkelijk hebben gedaan in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid, vragen wij daarom bij de Belastingdienst periodiek een WKA-verklaring aan.

G-rekening
U kunt als opdrachtgever bij NL People ook gebruik maken van onze G-rekening. Dit is een geblokkeerde rekening waarmee wij alleen loonheffingen en/of BTW kunnen betalen aan de Belastingsdienst. Als inlener beperkt u hiermee het risico van aansprakelijkheid. De G-rekening is in het leven geroepen om inleners te beschermen tegen de gevolgen van de WKA (Wet Ketenaansprakelijkheid) en te beschermen tegen wanbetalingen aan de Belastingdienst.

CongaSign
NL People werkt 100% paperless en gebruikt CongaSign voor het elektronische ondertekenen van contracten. CongaSign versnelt transacties tot 25 keer, vergeleken met op papier gebaseerde processen. CongaSign voldoet aan de strengste branchenormen wat betreft veiligheidscertificaties en gebruikt de krachtigste commercieel beschikbare data-encryptie technologie. De systemen en processen van CongaSign overtreffen de beste praktijken voor gegevensbescherming voor datatransmissie en veilige opslag.

Fasensysteem

NL People is ABU lid en hanteert daarom het fasensysteem uit de CAO voor uitzendkrachten van de ABU. Dit systeem kent 3 fasen, te weten Fase A, Fase B en Fase C. Een uitzendkracht, zonder arbeidsverleden bij NL People of de betreffende opdrachtgever, start in Fase A.

Fase A
De duur van Fase A is 52 gewerkte weken. Elke week waarin de uitzendkracht werkt, telt mee voor de opbouw van fase A. Het aantal uur dat daarbij wordt gewerkt is niet van belang. In deze fase mag een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten achter elkaar worden gegeven. Het maakt daarbij niet uit voor hoeveel verschillende opdrachtgevers er wordt gewerkt.

Onderbreking ≤ 6 maanden: blijft in Fase A
Onderbreking > 6 maanden (6 maanden + 1 dag): naar begin Fase A

Fase B
In Fase B kunnen er maximaal zes tijdelijke contracten worden overeengekomen gedurende een periode van drie jaar. NL People mag zelf bepalen hoe lang deze tijdelijke contracten duren.

Onderbreking ≤ 6 maanden: doortellen contracten en termijn
Onderbreking > 6 maanden: naar begin Fase A

Fase C
Fase C begint als de uitzendkracht direct na voltooiing van Fase B blijft werken of als de uitzendkracht binnen dertien weken na voltooiing van Fase B opnieuw wordt uitgezonden door NL People. In Fase C is de uitzendkracht werkzaam op basis van een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Inlenersbeloning

Vanaf de eerste dag dat een uitzendkracht naar de opdrachtgever wordt uitgezonden, heeft hij of zij recht op de inlenersbeloning. Dit is de beloning zoals die ook geldt voor werknemers in dienst van de opdrachtgever en die werkzaam zijn in dezelfde of gelijkwaardige functie als de uitzendkracht. De inlenersbeloning bestaat uit het geldende loon, eventuele arbeidsduurverkorting en toeslagen (o.a. voor overwerk of onregelmatigheid), de initiële loonsverhoging, periodieken, en bepaalde kostenvergoedingen.

Afwijken van de inlenersbeloning kan alleen nog voor een in de cao genoemde periode als de uitzendkracht behoort tot een bepaalde specifieke groep; langdurig werklozen, re-integratiedoelgroepers, werkzoekenden in het kader van de Participatiewet, uitzendkrachten zonder startkwalificatie of uitzendkrachten met een contract voor onbepaalde tijd (fase C).

Proeftijd

In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die korter dan zes maanden duren, mag geen proeftijd meer worden opgenomen. Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, die langer dan zes maanden en korter dan twee jaar duren, mag de proeftijd maximaal één maand duren. Een proeftijd van maximaal twee maanden mag worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van twee jaar of langer of voor onbepaalde tijd.

Aanzegtermijn

Bij arbeidsovereenkomsten waarvan de contractperiode 6 maanden of langer is moeten wij uiterlijk één maand voor het aflopen van het contract, de werknemer schriftelijk te informeren over het wel of niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Anders zijn wij verplicht een maandloon aan de werknemer te betalen, ook wanneer de arbeidsovereenkomst wordt verlengd. Zorg er daarom voor dat u op tijd laat weten of u het contract van de uitzendkracht wilt verlengen.

Transitievergoeding

Indien een contract voor bepaalde tijd wordt niet verlengd of indien een contract voor onbepaalde tijd op verzoek van de werkgever wordt beëindigd, dan heeft de werknemer in kwestie recht op een transitievergoeding.

Hoogte transitievergoeding

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het maandsalaris en de duur van het dienstverband.

De exacte berekening gaan hier gedaan worden via: rekenhulptransitievergoeding.nl

 

Geen recht op een transitievergoeding bij ontslag

In de volgende gevallen is er geen recht op een transitievergoeding:

 • werknemer wordt ontslagen door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door werknemer zelf;
 • werknemer nog geen 18 jaar is en gemiddeld niet meer dan 12 uur per week gewerkt heeft;
 • omdat werknemer de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
 • werkgever is failliet, heeft uitstel van betaling of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen is van toepassing op de werkgever;
 • in cao is een voorziening voor een transitievergoeding opgenomen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen;
 • als werknemer een volgend tijdelijk contract is aangegaan vóór het (van rechtswege) eindigen van een tijdelijk contract. Voorwaarde daarbij is dat het nieuwe contract na maximaal 6 maanden ingaat na het eindigen van het vorige contract (en tussentijds kan worden opgezegd);
 • als werkgever de werknemer een gelijkwaardig contract aanbiedt voordat het tijdelijke contract afloopt;
 • als werkgever de werknemer aanbiedt het tijdelijk contract te verlengen, voordat dat contract afloopt. Het maakt niet uit of werknemer het aanbod accepteert
Minimumloon

Alle medewerkers vanaf 21 jaar hebben vanaf 1 juli 2019 recht op het wettelijk minimumloon. Dit wordt geregeld in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Dit wettelijke minimum is van toepassing op zowel vast als tijdelijk personeel

Arbeidskrachten met een flexibel contract hebben dus ook recht op het wettelijk minimumloon, zoals oproepkrachten en uitzendkrachten. Ook buitenlands personeel moet je het minimumloon betalen.

Werk je samen met aannemers of onderaannemers? Op grond van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is niet alleen de aannemer zelf aansprakelijk wanneer hij verzuimt het cao-loon of het minimumloon te betalen aan zijn werknemers. Ook jij bent als opdrachtgever aansprakelijk.

Hoe bereken je het minimumloon?

De hoogte van het bruto minimumloon is afhankelijk van hoeveel uur de medewerker werkt. Werkt iemand parttime, dan is het minimumloon evenredig lager. Het uurloon per branche en cao kan verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Elk jaar per 1 januari en 1 juli wordt het minimumloon aangepast. Minimumloon bedragen zijn vastgesteld per maand, per week en per (werk)dag. Een minimumloon per uur kent de wet niet.

> Bekijk actuele minimumlonen

Waarom bestaat het minimumloon?

Het minimumloon beschermt werknemers tegen onderbetaling. De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers.

Ook zogenoemde schijnconstructies worden bestreden. Met de invoering van de Wet aanpak schijnconstructies wil het kabinet een einde maken aan oneerlijke concurrentie. Bijvoorbeeld doordat andere werkgevers voor minder geld personeel inhuren, terwijl jij netjes het minimumloon betaalt.

Hoe is het minimumloon opgebouwd?

Het wettelijk minimumloon is opgebouwd uit het basisloon en een aantal toeslagen, zoals voor ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden.

Ook worden prestatiebeloningen zoals een maandelijkse provisie en beloningen van derden die uit het werk voortvloeien meegeteld. Denk hierbij aan fooien.

Het totaal van deze bedragen mag niet minder zijn dan het minimumloon. In een eventuele verplichte cao kan een minimumloon zijn voorgeschreven dat hoger is dan het wettelijk minimumloon.

Welke inkomsten tellen niet mee?

De volgende vergoedingen voor personeel komen bovenop het minimumloon:

 • vakantiebijslag
 • winstuitkeringen
 • prestatieloon
 • onkostenvergoedingen die de werknemer voor de onderneming heeft gemaakt
 • eindejaarsuitkeringen
 • uitkeringen op termijn die de werknemer onder bepaalde voorwaarden ontvangt, zoals pensioen- en spaarregelingen waaraan je bijdraagt

Hoe zit het precies met minimumjeugdloon?

Het minimumjeugdloon geldt sinds 1 juli 2019 voor werknemers van 15 tot 21 jaar. Werknemers van 21 jaar en ouder verdienen nu het standaard minimumloon. De hoogte van het minimumjeugdloon is afhankelijk van de leeftijd van je werknemer.

 

Vakantiekrachten

Tijdens de grote schoolvakantie (dat wil zeggen de periode zoals die geldt voor de individuele vakantiewerker die zich voor vakantiewerk aanmeldt) is het mogelijk om vakantiekrachten te laten werken. Dit verschilt dus per persoon. Op de middelbare school is het maar 6 weken en afhankelijk van regio. Examenkandidaten zijn meestal eerder klaar. Studenten hebben misschien een nog langere zomervakantie.

Let op: De vakantiewerkers-regeling is nadrukkelijk niet bedoeld voor bestaande bijbaantjes, die in de zomer doorlopen. Ook niet voor schoolverlaters die ‘gewoon’ op de arbeidsmarkt komen (en niet gaan doorstuderen na de zomer).

Bij vakantiekrachten hoeft niet te worden gereserveerd voor kort verzuim en feestdagen. Daarnaast bouwt een vakantiekracht minder vakantiedagen op. Dit maakt de kostprijs daarom lager. Bij vakantiekrachten geldt een korting van 0,05 op de factor. Je kunt hiervoor op de pagina van de flexwerker het vakje Vakantiewerker aanvinken.

De inzet van vakantiekrachten is wel gebonden aan strenge eisen. We zetten deze voor je op een rijtje:

Vakantiekrachten laten doorwerken?

Vakantiekrachten kunnen nooit doorwerken. Wij sluiten altijd alle plaatsingen van vakantiewerkers op de einddatum van de vakantieperiode.

Onder welke CAO vallen vakantiekrachten?

Vakantiewerkers vallen onder de inlenersbeloning. Per 1 januari 2020 is er niet meer de mogelijkheid om onder de ABU cao te verlonen. Dit geldt dus ook voor vakantiekrachten. Vakantiekrachten dienen op dezelfde manier beloond te worden als de huidige werknemers bij het desbetreffende bedrijf waar de vakantiekracht werkzaam zal zijn. Met dien verstande dat de vakantiewerker recht heeft op minder vakantiedagen (20 in plaats van 25) en geen recht heeft op kort verzuim, bijzonder verlof, wachtdagcompensatie en de betaling van feestdagen.

Wanneer is iemand een vakantiewerker?

Met vakantiewerkers (of vakantiekrachten) wordt bedoeld: ‘scholieren en studenten die, in aansluiting op het volgen van onderwijs, in de vakanties tijdelijk werk verrichten’. Bij twijfel of iemand aangemerkt kan worden als vakantiekracht vragen wij een cv op.

Vaak gaat het bij vakantiewerkers om minderjarigen. De wet maakt, als het gaat om arbeidsomstandigheden en werktijden, onderscheid tussen:

 • kinderen (13-, 14- en 15-jarigen)
 • jeugdigen/jongeren (16- en 17-jarigen)

Voor kinderen gelden wettelijke beperkingen voor toegestane werkzaamheden en werktijden. Voor de jeugdigen/jongeren gelden die beperkingen vooral voor de werktijden.

Meerderjarige vakantiewerkers (vanaf 18 jaar) vallen onder de algemeen geldende regels van arbeidsomstandigheden en arbeidstijden.

Welke werkzaamheden mogen vakantiewerkers doen?

Net als bij gewone volwassen werknemers worden ook vakantiewerkers door de wet beschermd tegen werk dat gevaar oplevert of schadelijk is voor de gezondheid. Voor iedereen geldt dat arbeid die gevaarlijk is voor de gezondheid verboden is. Daarnaast zijn er aanvullende regels, per leeftijdsgroep:

13- en 14-jarigen mogen alleen klusjes doen en helpen bij licht, niet-industrieel werk zoals vakken vullen, inpakken, het voeren van dieren of het plukken van groente of fruit (als er recent geen bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt). Zij mogen niet in een fabriek werken of omgaan met machines. En bepaalde werkzaamheden zijn uitdrukkelijk verboden

15-jarigen mogen zelfstandig werk doen dat licht en niet-industrieel is, zoals reclamefolders of de avondkrant bezorgen. Maar achter de kassa werken of te zwaar tillen mag niet

16- en 17-jarigen mogen bijna elk soort werk doen zolang het werk niet gevaarlijk is of schadelijk is voor de gezondheid, en hen niet verhindert naar school te gaan. Zij mogen bijvoorbeeld niet werken met gevaarlijke stoffen of in een lawaaiige omgeving.

De regels voor arbeidstijden

De wet beschermt kinderen en jongeren die vakantiewerk doen tegen te lange werkdagen of werken op te late tijdstippen.

13- en 14-jarigen

 • Mogen maximaal 7 uur per dag werken, tussen 7:00 en 19:00 uur.

 • Ze mogen maximaal 35 uur per week en maximaal 5 dagen achter elkaar werken.

 • Ze hebben recht op een half uur pauze als ze 4,5 uur of meer op een dag werken.

 • Werken op zondag mag niet. En als ze 2 dagen achter elkaar werken, moeten ze daartussen minimaal 14 uur rust hebben gehad

 

15-jarigen

 • Mogen maximaal 8 uur per dag werken, tussen 07:00 en 21:00 uur.

 • Ze mogen maximaal 40 uur per week en maximaal 5 dagen achter elkaar werken.

 • Ze hebben recht op een half uur pauze als ze op een dag 4,5 uur of meer werken.

 • Elke 2 werkdagen moeten ze minimaal 12 uur rusten.

 • Als het bij de inlener gebruikelijk is dat er op zondag wordt gewerkt, mogen zij dat ook. Wel is toestemming van hun ouders nodig en mogen ze niet meer dan 11 zondagen in 16 weken werken.

 

16- en 17 jarigen

 • Mogen maximaal 9 uur per dag werken – tussen 07:00 en 23:00 uur

 • Ze mogen maximaal 45 uur per week werken

 • Ze hebben recht op een half uur pauze als ze op een dag 4,5 uur of meer werken.

 • In 4 weken mag maximaal 160 uur worden gewerkt, als ze elke week minimaal anderhalve dag vrij zijn en elke 2 werkdagen minstens 12 uur rust hebben.

 • Als ze ook op zondag werken, geldt een minimum van 13 vrije zondagen per jaar (52 weken).

Voor 18-jarigen en oudere vakantiekrachten/werknemers gelden de regels van de Arbeidstijdenwet (ATW).

Toestemming van de ouders/voogd

Voor minderjarigen tot 16 jaar geldt dat zij voor het aangaan (en beëindigen) van een arbeidsovereenkomst toestemming nodig hebben van hun ouders of voogd. Ivm met de strenge regels rondom de 13- en 14 jarigen, kunnen wij deze groep niet verlonen, dus de toestemming is alleen nodig voor 15 jarigen.

Wat moet je vakantiekrachten betalen?

Voor vakantiewerkers geldt dat zij recht hebben op minimaal het Wettelijk Minimum (jeugd) Loon.

Facturatie en betaling

U ontvangt wekelijks van NL People per e-mail een factuur voor de gewerkte uren van de medewerkers. Deze factuur incasseren wij automatisch binnen 7 dagen van uw bankrekening. Hiervoor geeft u eenmalig een SEPA incasso mandaat af. Wij werken samen met Twikey die het mogelijk maakt om dit proces online te regelen.

Indien u op rekenig betaalt of een langere betaaltermijn heeft, kunnen extra toeslagen gelden.

 

Vragen?

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan direct contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Ik zoek personeel

Vertel ons wat u zoekt en wij gaan op zoek naar geschikte kandidaten voor uw bedrijf.